ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van RECARGO, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

De deelnemer aanvaardt deze voorwaarden door het aangaan van een reisovereenkomst met RECARGO.

Definities

  • Arrangement: door RECARGO georganiseerd geheel van activiteiten met daarbij behorende diensten tegen een vastgestelde prijs.
  • RECARGO: de partners C.P.H.M. Huijser en R.J. van Lochem die aan een groep personen wandelreizen aanbieden. Bereikbaar op info@recargo.nl en telefoonnummer +31 623399574
  • Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een arrangement.
  • Boeker: iedere natuurlijke persoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met RECARGO. Deze persoon is tegenover RECARGO hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.
  • Reisovereenkomst: de overeenkomst waarmee RECARGO zich tegenover de boeker verplicht tot het leveren van een arrangement.

Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt RECARGO gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl
Bij elk (reis)aanbod van RECARGO wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan RECARGO, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van RECARGO niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Totstandkoming reisovereenkomst

De boeker meldt zich aan voor een arrangement via het daarvoor bestemde boekingsformulier.

RECARGO stuurt binnen een dag een factuur voor de aanbetaling van € 400,-. De aanbetaling moet binnen 7 dagen zijn overgemaakt op de bankrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow.

De reisovereenkomst komt tot stand na ontvangst van de aanbetaling.

De boeker ontvangt schriftelijk of per e-mail een bevestiging van de totstandkoming van de reisovereenkomst.

Betaling

Het restant van de reissom moet uiterlijk 4 weken voor vertrek zijn betaald op de bankrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Als de overeenkomst binnen 4 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de boeker de gehele reissom ineens voldoen.

Bij niet tijdige betaling zal RECARGO de boeker schriftelijk wijzen op het verzuim. De boeker moet het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na verzending van de brief voldoen.

Als de boeker niet binnen die termijn heeft betaald zal RECARGO de reisovereenkomst annuleren met ingang van de dag waarop de reissom betaald had moeten zijn. RECARGO zal daarvoor annuleringskosten in rekening brengen van 100% van de reissom of het resterende bedrag als er een aanbetaling heeft plaatsgevonden.

Reisbescheiden

Iedere deelnemer zorgt zelf voor het benodigde identiteitsdocument (geldig paspoort of identiteitsbewijs).  

Verzekeringen

De deelnemer sluit voor aanvang van de reis een ziektekostenverzekering en een reisverzekering af. RECARGO adviseert de deelnemer om voor de reis een annuleringsverzekering af te sluiten.

 Annuleringskosten

Als de deelnemer de reis annuleert, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • bij annulering meer dan 6 weken voor vertrek: de aanbetaling van € 400,=;
  • bij annulering van 6 tot 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom;
  • bij annulering van 4 to 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom;
  • bij annulering binnen 2 weken voor vertrek: 100% van de reissom;                                                                                  Het aanbetaalde bedrag wordt verrekend.

De deelnemer kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan RECARGO. De datum van ontvangst van de brief geldt als annuleringsdatum.

De annuleringskosten zijn ook verschuldigd als een deelnemer zonder te annuleren niet deelneemt aan het arrangement.

 Vervanging van de deelnemer

Tot 1 maand voor de eerste dag van het arrangement kan de deelnemer zich laten vervangen door een ander. De deelnemer moet eventuele extra kosten ten gevolge van de vervanging aan RECARGO vergoeden.

Annulering en wijzigingen door RECARGO

RECARGO heeft het recht de overeenkomst op te zeggen of te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen zijn. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van RECARGO aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Als de oorzaak van de wijziging dan wel annulering aan de deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de deelnemer.

Als de oorzaak van de opzegging aan RECARGO kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van RECARGO.

Als de oorzaak van de opzegging of wijziging niet aan de deelnemer en ook niet aan RECARGO kan worden toegerekend, draagt ieder de eigen schade.

Als de deelnemer ernstig tekortschiet in de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld door oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde faciliteiten en/of materialen of door onheus gedrag, heeft RECARGO het recht haar verplichtingen ten opzichte van de deelnemer onmiddellijk op te schorten.