ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Recargo Reizen, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

De reiziger aanvaardt deze voorwaarden door het aangaan van een reisovereenkomst met Recargo Reizen.

 

Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Recargo gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl
Bij elk (reis)aanbod van Recargo wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

 

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Recargo, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Recargo niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

 

 

Artikel 1 Definities

–   Organisator: Recargo Reizen, ingeschreven onder KvK-nummer 86863525.

–   Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte reis, inclusief deze voorwaarden.

–  Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

–  Reis: door de organisator georganiseerd geheel van activiteiten met daarbij behorende diensten tegen een vastgestelde prijs.

–   Reiziger: iedere persoon die met de organisator een overeenkomst wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1      Pakketreizen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de organisator aangeboden of met de organisator overeengekomen pakketreizen.

2.2     Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze voorwaarden.

 

DE BOEKING

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1      Inhoud aanbod

De aangeboden reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van de organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van aankomst en de dag van vertrek als hele dagen worden geteld.

3.2     Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van de organisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag worden herroepen door de organisator.

3.3     De boeking

De overeenkomst komt tot stand zodra de reiziger het aanbod van de organisator aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de reis.

3.4     Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden de organisator niet. Als er reden is tot twijfel dient de reiziger navraag te doen. 

3.5     Voorkeuren

Aan voorkeuren die de reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de organisator schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6     Bijzondere vereisten

Indien de reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de organisator kenbaar maakt, zal de organisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien de organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de overeenkomst niet tot stand komen. De organisator kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten. 

3.7     Bevestiging van de boeking

De organisator stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.

3.8     Herroeping door reiziger

Een boeking van de reis is definitief. De reiziger heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen.

3.9     Minderjarigen

De reiziger dient meerderjarig te zijn.

3.10    Boeken voor andere reizigers & communicatie

De reiziger die voor andere reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de reiziger die de boeking verricht. De reiziger die de reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere reizigers bij de boeking door te geven. De reiziger die de reis voor anderen boekt, is verplicht die andere reizigers deze voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De reiziger die de reis boekt vrijwaart de organisator voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

 

INFORMATIE

Artikel 4 – Informatie door de organisator

4.1      Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2     Informatie door de organisator bij de boeking

Bij de boeking of meteen daarna verstrekt de organisator de overeenkomst aan de reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

4.3     Reisdocumenten

De reiziger dient gedurende de reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de reiziger. 

4.4     Informatie over verzekeringen

De organisator wijst de reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De organisator kan een dergelijke verzekering verplicht stellen als de reiziger hier voor de boeking van op de hoogte is gesteld.

 

Artikel 5 – Informatie door de reiziger

5.1      Relevante informatie van de reiziger(s)

Voor de boeking verstrekt de boekende reiziger alle relevante informatie over de aangemelde reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de reiziger van deelname wordt uitgesloten. De reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 (annuleringskosten) verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de reiziger.

5.2     Verminderde mobiliteit, zwangerschap en ziekte

Reizigers dienen bij het aangaan van de overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de reiziger hiermee bekend is omstandigheden die mogelijk effect hebben op de reis, zoals verminderde mobiliteit, zwangerschap en ziekte, te melden bij de organisator in verband met eventuele gevolgen voor de reis.

 

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Betaling

6.1      Aanbetaling

De aanbetaling van € 400,- moet binnen 7 dagen na de datum van de factuur worden betaald aan STO Garant.

6.2     Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reis te zijn betaald. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden betaald. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de reis te zijn betaald aan STO Garant.

6.3     Verzuim en rente

Indien de reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.4     Incassokosten

De reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.

6.5     Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan de organisator de reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de reiziger uit te sluiten van deelname kan de organisator de overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 bij de reiziger in rekening brengen.

 

Artikel 7 – Indeplaatsstelling

7.1      Voorwaarden en kennisgeving

Een reiziger kan de reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de reis verbonden voorwaarden. De reiziger verzoekt de organisator uiterlijk 7 dagen voor de reis om de persoon in de plaats te stellen.

 7.2    Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De reiziger en degene die de reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

 

Artikel 8 – Wijziging op verzoek van de reiziger

8.1      Wijziging

De reiziger die de reis heeft geboekt, kan de organisator verzoeken de overeenkomst te wijzigen. De organisator is hier niet toe verplicht. De organisator stelt de reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

 

Artikel 9 – Annulering door de reiziger

9.1      Annulering

De reiziger kan de boeking voor aanvang van de reis annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door de organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten werkdagen om wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2     Annuleringskosten

Bij annuleringskosten is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd: 

  1. Bij annulering meer dan 6 weken voor vertrek: de aanbetaling van € 400,=;
  2. Bij annulering van 6 tot 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom;
  3. Bij annulering van 4 to 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom;
  4. Bij annulering binnen 2 weken voor vertrek: 100% van de reissom. Het aanbetaalde bedrag wordt verrekend.
    De annuleringskosten zijn ook verschuldigd als een reiziger zonder te annuleren niet deelneemt aan de reis.

9.3     Vermindering aantal reizigers

Indien binnen één boeking het aantal reizigers wordt verminderd, brengt de organisator de in lid 2 van dit artikel genoemde annuleringskosten in rekening.

    

Artikel 10 – Prijswijziging

10.1     Prijswijziging

De organisator kan tot 20 dagen vóór aanvang van de reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:

– kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;

– belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden.

10.2    Beëindiging door reiziger

Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de reiziger de overeenkomst beëindigen en krijgt de reiziger de betaalde reissom terug.

 

Artikel 11 – Wijziging door de organisator

11.1      Wijzigingen

De organisator kan voor aanvang van de reis eenzijdig kleine wijzigingen in de reis doorvoeren. De reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.

11.2     Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan de organisator voor aanvang van de reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve reis. De reiziger kan de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de reiziger betaalde reissom terugbetaald. De organisator kan de reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, dan geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

 

Artikel 12 – Annulering door de organisator

12.1     Annulering in verband met minimale aantallen

De organisator kan de overeenkomst uiterlijk 31 dagen vóór aanvang van de reis annuleren als het aantal boekingen voor de groepsreizen kleiner is dan het minimumaantal van 4 reizigers. De reizigers die hebben geboekt worden op de hoogte gebracht.

12.2    Annulering i.v.m. overmacht

De organisator kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis annuleren als de organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.3    Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding

In de bovenstaande gevallen betaalt de organisator de reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d.

12.4    Annulering door toedoen van de reiziger

Als de reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige (vitale gezondheids-) informatie over de reiziger is opgegeven, kan de organisator de overeenkomst annuleren. De reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 verschuldigd. 

12.5     Opzeggen of wijzigen overeenkomst wegens gewichtige omstandigheden

De organisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen of te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Als de oorzaak van de wijziging dan wel opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Als de oorzaak van de opzegging aan de organisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de organisator.

Als de oorzaak van de opzegging of wijziging niet aan de reiziger en ook niet aan de organisator kan worden toegerekend, draagt ieder de eigen schade.

 

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

13.1     Goede uitvoering van de reis

De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen reisdiensten, ongeacht of deze door de organisator zelf of door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd. De organisator dient de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

13.2    Wijzigingen in reisschema en reistijden

De organisator zal de reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema op het bij de organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

13.3    Klachtplicht reiziger

De reiziger stelt de organisator direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de reisdiensten.

13.4    Oplossing door de organisator

De organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

13.5    Compensatie

Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de organisator in overleg treden met de reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger.

 

Artikel 14 – Hulp en bijstand

14.1     Verplichte bijstand

De organisator verleent de reiziger hulp en bijstand als de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

14.2    Kosten

De organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1     Toerekening & overmacht

De reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:

  1. de reiziger;
  2. derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of; 
    c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2    Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van de organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de organisator.

15.3    Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

15.4    Verzekerde schade

De organisator is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals een zorgverzekering, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen. 

15.5    Verjaring

Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de reis heeft plaatsgevonden. Indien de reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

15.6    Verval van recht

Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de reis vervalt.

15.7    Geen dubbele compensatie

De reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze overeenkomst.

 

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 16 – Verplichtingen reiziger

16.1     Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De reiziger dient zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van de organisator op te volgen.

16.2    Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, kan de organisator de reiziger de verdere deelname aan de reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de reiziger.

16.3     Waarschuwing

Voordat de reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist als dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

16.4    Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring

De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart de organisator van aanspraken van bij de reis betrokken reisdienstverleners, andere reizigers of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

16.5    Formele gezondheidseisen

De reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de reiziger.

16.6    Maatregelen door reisdienstverleners

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de reiziger de reisdienst en de toegang worden ontzegd.

16.7     Materiaalgebruik

De reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

 

KLACHTEN EN OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17 – Klachten

17.1     Informatie

De organisator verstrekt voor aanvang van de reis de contactgegevens voor noodgevallen.

17.2    Melden ter plaatse

Indien de reiziger meent dat de reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de organisator.

17.3    Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de reis, dienen uiterlijk 8 dagen na de reis, schriftelijk en met redenen omkleed bij de organisator te zijn ingediend.

17.4    Gevolgen niet of niet tijdig melden van de klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

 

Artikel 18 – Overige bepalingen

18.1     Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de reiziger beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2    Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

18.3    Toepasselijk recht

Op het aanbod, de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):

– de organisator de commerciële activiteiten voor de overeengekomen reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;

– de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

18.4    Bevoegde rechter

De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de organisator is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.